Obchodné podmienky

Základné informácie

Obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatvorené zmluvy na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.jedalniceknamieru.sk (ďalej iba „ e-shop“) medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúci: Nina Kováčová, Gáň 192, 92401 Galanta1. IČO 47747862 , DIČ 1083453987 e-mail: info@jedalniceknamieru.sk. Zapísaný v Živnostenskom registri 220-29836 Okresný úrad Galanta.

Kupujúci – (Klient) t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti povolania alebo zamestnania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Dozor pre ochranu spotrebiteľa vykonáva Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska č. 23, 917 01 Trnava.

Objednávka elektronického obsahu a uzavretie zmluvy

Predmet predaja v e-shope predávajúceho je digitálny obsah – dáta, ktoré sú vytvorené a poskytnuté spotrebiteľovi v elektronickej podobe na mieru. Dodávané iba vo formáte PDF (ďalej len „elektronický obsah“), nedodávané na hmotnom nosiči.

Odoslanie kontaktného formulára pre elektronický obsah (jedálniček na mieru) sa považuje za žiadosť klienta o cenovú ponuku. K uzavretiu zmluvy dochádza až potvrdením objednávky zo strany klienta.

Ceny elektronického obsahu

Predávajúci nie je platiteľom DPH. Všetky ceny sú konečné, vrátane dane.

Predmetom elektronického obsahu sú informácie z oblasti výživy, určené pre konkrétneho klienta. Obsah je zostavovaný individuálne na mieru klientovi.

Cena elektronického obsahu je vyrátaná na základe vstupných informácií od klienta. Predávajúci odošle k cenovú ponuku na základe vstupných údajov, ktoré uviedol klient. Objednávku potvrdí klient vždy elektronicky.

V prípade, že kupujúci nesúhlasí s cenovou ponukou, nie je povinný cenu za elektronický obsah uhradiť a  kupujúcemu nebude dodaný elektronický obsah.

Využívať zakúpený elektronický obsah má právo iba kupujúci klient. Bez súhlasu predávajúceho, klient nesmie poskytnúť prístup k zakúpenému elektronickému obsahu ďalšej osobe. Kupujúci musí chrániť zakúpený elektronický obsahu pred kopírovaním alebo zneužitím.

Zaplatením kúpnej ceny elektronického obsahu klient získava prístup, ktorý môže ukladať len svojom zariadení, nesmie ho ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (internet) a nesmie ho šíriť ďalej akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu predávajúceho. Zakúpený elektronický obsah môže klient využívať len pre svoje osobné účely.

Objednávka v e-shope je s povinnosťou platby, kupujúci uhradí cenu za objednaný tovar predávajúcemu.

Platba

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný elektronický obsah nasledujúcimi spôsobmi:

  • platba vopred bankovým prevodom
  • platba vopred vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

Súčasť objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný elektronický obsah.

Dodanie

Elektronický obsah (jedálniček na mieru) sa považuje za dodaný dňom, kedy predávajúci poskytne kupujúcemu prístup elektronickému obsahu. Predávajúci poskytne prístup k elektronickému obsahu odoslaním elektronického dokumentu vo formáte PDF e-mailom na uvedený e-mail klienta do 15 dní odo dňa uhradenia ceny elektronického obsahu.

V prípade choroby, alebo neočakávanej udalosti sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu elektronický obsah najneskôr do 30 dní od zaplatenia a vždy o danej skutočnosti informuje klienta.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má elektronický obsah pri prevzatí klientom. Záručná doba na elektronický obsah je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru alebo elektronického obsahu klientom.

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Ak má elektronický obsah vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby včas a bezplatne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Klient bez zbytočného odkladu od zistenia chyby kontaktuje predávajúceho emailom. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, klient má právo na výmenu veci alebo odstúpiť od zmluvy.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, prostredníctvom e-mailovej adresy info@jedalniceknamieru.sk.

Ak príde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného elektronického obsahu, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy z ceny elektronického obsahu alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Klient má právo na odstránenie vady predávajúcim do 5 pracovných dní. Predávajúci je povinný odstrániť vadu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy pri elektronickom obsahu zhotoveného na mieru

Predmet zmluvy je dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči na mieru, vyhotovený špeciálne iba pre jediného človeka, predávajúci ho nevie poskytnúť inej osobe. Klient nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní okrem prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu klienta a bez vyhlásenia klienta, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, vek, výška, telesná hmotnosť, obvody tela, percento telesného tuku, pohlavie, neobľúbené potraviny, obľúbené potraviny, nechcené potraviny, obľúbené jedlá, užívané lieky, zdravotný stav, na účel vypracovania jedálnička na mieru.

Tento súhlas je udelený dobrovoľne, môžem ho kedykoľvek bezplatne odvolať na info@jedalniceknamieru.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Gáň 192,92401 Galanta 1, avšak v takom prípade nebudeme môcť ďalej využívať nutričný softvér. Čo znemožní pokračovať v zostavovaní jedálnička na mieru.

Osobné údaje klienta sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s klientom (kupujúcim) vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú a neposkytujú tretím stranám.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra.

Na základe písomnej žiadosti môže klient od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané
  • informácie o spracúvaní osobných údajov
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú o klientovi predmetom spracúvania
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. Ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže klient požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Klient môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

  • spracúvaniu osobných údajov klienta, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
  • využívaniu osobných údajov klienta na účely priameho marketingu v poštovom styku
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu

Klient pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov