Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

KTO SME

jedalniceknamieru.sk

Predávajúcim – spracovateľom osobných údajov je Nina Kováčová, Gáň 192, 92401 Galanta 1, IČO 47747862, DIČ 1083453987 e-mail: info@jedalniceknamieru.sk

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky prostredníctvom e-shopu na webstránke predávajúceho. Táto spotrebiteľská zmluva je právny základ pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre uzavretie zmluvy a nákup v e-shope jedalniceknamieru.sk. Neúplné poskytnutie osobným údajov predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Súbory cookies

Táto webová stránka používa iba základné súbory cookies, ktoré umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a používať jej funkcie. Neukladajú žiadne informácie o vás, ktoré by sa dali použiť na marketing alebo na zapamätanie si, čo ste si na internete pozerali. Preto nie je potrebný Váš súhlas.

S kým zdieľame vaše údaje

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujeme ani neposkytujeme tretej strane na marketingové účely. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám ako napríklad spoločnosti poskytujúcej platobné alebo fakturačné služby.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov. Kupujúci má právo aktualizovať osobné údaje e-mailom alebo písomne listovou zásielkou. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj pre účely archivácie. Na základe právnych predpisov v SR, predávajúci uchováva účtovné doklady po dobu 10 rokov. Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť preto zamietnutá.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 10€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať doplnenie alebo opravu neúplných osobných údajov. Kupujúci môže žiadať o vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedziť spracovanie osobných údajov.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov. Počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi na požiadanie kupujúceho.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj pri vyžiadaní cenovej ponuky, dopytu, alebo informáciách o službách predávajúceho.

Osobné údaje a marketing

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje existujúcich zákazníkov na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje zákazníka, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak zákazník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje zákazníkov využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú na marketingové účely, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Obchodné podmienky