Valentínska súťaž Facebook

Valentínska súťaž Facebook

Zdieľaj a Vyhraj vzorový jedálniček na mieru

SÚŤAŽ  platná od  9.2.2021- 14.2.2021

Štatút súťaže Nina Kováčová-jedálniceknamiru.sk  (ďalej len štatút)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE a URČENIE VÍŤAZA-  Súťaž sa uskutoční v období od 09.2.2021 do 14.2.2021 do 11:00 hod. Víťaz bude vylosovaný z urny, kde budú mená všetkých účastníkov. Losovanie bude natočené na video a vyhlásenie víťaza 14.2. o 12.00. Meno bude zverejnené na FB profile jedalniceknamieru.sk

2. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, majúca štátne občianstvo SR, nebola jej obmedzená spôsobilosť na právne úkony, v deň začatia reklamnej súťaže dovŕšila vek 18 rokov a má aktívny svoj osobný účet na sociálnej sieti facebook.

3.PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník k zverejnenému súťažnému letáku na FB do komentára vložil emoji ikonu srdiečka v akejkoľvek farbe.

4. Výhra – vzorový jedálniček na mieru víťazovi v hodnote 19,90€ vo formáteA4 v PDF. Výber z 8 kombinácií hlavných jedál a 4 menších snackov. Jedálniček sa dá využívať po dobu 30 dní.

5. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY – Výherca sa pri preberaní výhry preukáže platným občianskym preukazom, ktorým dokladuje splnenie podmienok na účasť fyzickej osoby v reklamnej súťaži. Výhercovi bude zaslaný dotazník o jeho životnom štýle a stravovacích návykoch, ktoré slúžia ako podklady k vyhotoveniu jedálnička na mieru. Po ich vyplnení ich zašle na mail štatúta info@jedalnicek.sk  V prípade potreby bude kontaktovaný pre doplňujúce informácie.

Po dodaní kompletných podkladov, vyhotovenie jedálnička na mieru je trvaní 3 pracovných dní. Jedálniček je doručený na email, ktorý výherca uvedie do správy na FB

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Prevádzkovateľ- Nina Kováčová –jedalniceknamieru.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov: titul, meno, priezvisko, email, dátum narodenia, výška, telesná hmotnosť, obvod pásu, bokov, pohlavie, neobľúbené potraviny, obľúbené potraviny, nechcené potraviny na účel: vypracovanie jedálničkov a ďalšia analýza dát; a to na dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania mojich osobných údajov.

7,UPOZORNNIE FB –Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.

V Galante, dňa 08.2.2021

https://www.facebook.com/Jedalniceknamierusk-103808848207969